Over Binnenvaart

De Binnenvaart

Wie goed om zich heen kijkt in Nederland en de ontwikkelingen volgt, ziet dat duurzaamheid en mobiliteit bepalende onderwerpen zijn. Ze staan hoog op de agenda van ons kabinet, maar houden ook iedereen die iets te vervoeren heeft bezig. Duurzaamheid en mobiliteit dwingen de overheid en bedrijven tot het maken van nieuwe plannen. Daarnaast openen ze wegen voor andere, verantwoorde manieren van transport.                 Eén daarvan is een vorm van transport die diep geworteld zit in onze Nederlandse cultuur: de binnenvaart.     Hét vervoer van de toekomst. Er zijn waterwegen genoeg. En er is voldoende capaciteit!

De Schepen

In de binnenvaart spreekt men niet van boten, maar van schepen. Met ongeveer 6500 schepen heeft Nederland de grootste vloot van Europa. Dat is zeker wel iets om trost op te zijn. En geen schip is hetzelfde, ze zijn stuk voor stuk uniek. Ze verschillen bijvoorbeeld in afmetingen, het soort lading dat ze vervoeren en op welke vaarwegen ze varen. Dagelijks verzorgt de Binnenvaart 30% van al het vervoer door Nederland.

Van oudsher is de binnenvaart sterk in het vervoer van de zogeheten bulkgoederen. De bulklading wordt verdeeld in twee categorieën, droge en natte bulk. Bij droge bulk kan gedacht worden aan het vervoer van grondstoffen voor de bouw- en ijzerindustrie, maar ook aan papier, zout, granen en houtsnippers (voor de opwekking van groene stroom). De natte bulk (zoals benzine, aardolie, palmolie en chemicaliën, maar ook melk, wijn en slaolie) wordt vervoerd in speciale tankschepen. Daarnaast heeft de sector zich inmiddels ook bewezen voor andere segmenten. Bloemen, planten, aardappelen en diverse versproducten kunnen allemaal vervoerd worden in gekoelde containers of op pallets.

De grootste binnenvaartschepen hebben een lengte van maar liefst 135 meter lengte bij 17 meter breed.       Die lengte is gelijk aan de hoogte van de Erasmusbrug in Rotterdam. Deze schepen hebben een laadcapaciteit van ca. 6.500 ton en kunnen 500 TEU (standaard 20 voet containers) vervoeren. Het kleinste type schip is ook al snel 39 meter lang en 5 meter breed en heeft een laadcapaciteit van ca. 350 ton.

In het totale containervervoer speelt de binnenvaart een erg belangrijke rol. Zo’n 35% van het containervervoer in Nederland vindt plaats met binnenschepen. Dat betekent dat 1 op de 3 containers per schip vervoerd wordt. Per jaar zelfs zo’n 3,2 miljoen TEU.

 

Overslag

Overslag, oftewel laden en lossen van lading in of uit het schip, is onlosmakelijk met de binnenvaart verbonden. Nederland kent een uitgebreid netwerk van mogelijkheden voor de overslag van goederen.         Voor de overslag van containers telt Nederland zo’n 25 speciale container inland terminals. In Noordwest-Europa zijn dit er 96. Voor overslag van bulkgoederen kent Nederland een groot netwerk aan binnenhavens en Regionale Overslag Centrales (ROC’s). ROC’s verzorgen vooral de op- en overslag voor lokale ondernemers die niet direct aan het water liggen. De binnenhavens vormen regionale logistieke- en industriële knooppunten aan vaarwegen en vormen een netwerk met de zeehavens. Nederland telt zo’n 400 binnenhavens, hiervan zijn 150 veelgebruikte havens.

Milieu

De binnenvaart is een van nature milieubewuste modaliteit. Dat komt omdat de binnenvaart gebruik maakt van de toch al aanwezige vaarwegen, waardoor vervoer over water de minste invloed heeft op de leefomgeving. Bovendien is de binnenvaart relatief stil, zodat de geluidsoverlast zeer beperkt blijft. Daarnaast heeft de binnenvaart een natuurlijke en blijvende voorsprong op andere vervoersmiddelen vanwege haar lagere energieverbruik per vervoerde tonkilometer. Schepen nemen nu eenmaal veel meer goederen in een keer mee. Een laag energieverbruik heeft 2 voordelen: minder uitstoot van het broeikasgas CO2 en minder verbruik van diesel. Per tonkilometer stoten schepen zelfs drie tot zes maal minder CO2 uit dan bijvoorbeeld vrachtwagens. Ondanks deze goede prestatie doet de binnenvaart er alles aan nog schoner te worden, want er is altijd winst te behalen. Door innovaties zoals het gebruik van katalysatoren, roetfilters en andere brandstoffen kan de uitstoot van met name stikstofoxide (NOx) en fijnstof enorm worden beperkt. Maar liefst tot meer dan 90%! En er is nu ook zelfs een schip dat vaart op vloeibaar aardgas (LNG).

 

the Blue Road

Een branche met zoveel potentie is een merk waardig. Een merk dat past bij de eigenschappen van de branche; duurzaam en efficiënt. Een nieuw, overkoepelend merk dat de hele bedrijfstak met elkaar verbindt. Daarom presenteert de branche: ‘the Blue Road’. Het nieuwe branchemerk dat inmiddels door vele ondernemers op het water gevoerd wordt.


Begrippenlijst:

Binnenvaartschip
Een binnenvaartschip is een niet-zeewaardig vaartuig dat goederen over de binnenwateren (zoals rivieren, kanalen en meren) vervoert.

CEMT-klasse
Om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen is de binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in `CEMT-klasses`. Per klasse zijn de maximale afmetingen van het schip vastgelegd. De klasse-indeling is bepaald door de Conférence Européenne des Ministres de Transport.

CO2 :Koolstofdioxide
Kooldioxide (CO2) is het belangrijkste broeikasgas. CO2 maakt deel uit van een natuurlijke kringloop. Het overschot aan CO2 ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkolen.

Emissie
Emissie betekent 'uitstoot van kleine deeltjes'. Vervuilende deeltjes kunnen terecht komen in bodem, water of lucht. Bij emissie draait het om de uitstoot van kooldioxide (CO2) stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM10) en/of zwaveldioxide (SO2) in de lucht.

Inland terminal
Plaats in het Europese achterland waar lokale container stromen gebundeld worden om vervolgens per spoor of binnenvaart aan of afgevoerd te worden.

Intermodaal vervoer
Vervoer van lading (in één en dezelfde laadeenheid) bij opvolgende transportmodaliteiten zonder de goederen zelf te behandelen bij het wisselen van modaliteit.

Modaliteit
Een type vervoersmiddel om goederen mee te verplaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan de vrachtauto, trein of binnenvaartschip.

NOx: Stikstofdioxiden
Stikstofoxiden worden gerekend tot de stoffen die verzuring van het milieu in de hand werken. Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur.

Overslag
Overslag houdt in dat goederen van de ene naar de andere vervoersmodaliteit worden overgebracht (van schip naar vrachtwagen bijvoorbeeld) of van een vervoersmodaliteit naar de kade (plaatselijke opslag).

PM10: Fijnstof
Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling en heeft een ongunstig effect op de gezondheid van mensen. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend.

SO2: Zwavel
Zwaveldioxide (SO2) is een verbinding bestaande uit zuurstof en zwavel. Fossiele brandstoffen bevatten veel zwavel. Bij verbranding ontstaat SO2. Het is schadelijk voor plant, dier en mens.

Teu
TEU is de aanduiding voor de afmetingen van containers. De afkorting staat voor Twenty feet Equivalent Unit. 1 TEU is een container van 20-voet lang, 8-voet breed en 8-voet hoog.

Tonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie. Eén tonkilometer is het vervoer van 1 ton lading (1000) over 1 kilometer.

Verlader
Onderneming of persoon die lading door een vervoerder laat transporteren.

 

bron: Bureau Voorlichting Binnenvaart (www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl)

Sponsoren